Picture 2

Picture 26

Cuprins Raport anual 2020

Pagina

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31.12.2020

Introducere

1

Conformarea cu cerințele de raportare non-financiară

2

Mesajul Președintelui- Director general

3

Despre AEROSTAR S.A.

4

Un an în cifre

5

Acțiunea “AEROSTAR” (ARS)

8

Evenimentele anului 2020

11

Evenimente ulterioare datei de raportare

13

MODELUL DE AFACERI

14

Contextul organizației și părțile interesate

15

Am continuat investițiile !

16

AFACERILE AEROSTAR

18

Vânzările AEROSTAR

19

Mediul de afaceri. Liniile de afaceri

21

Fabricația de produse aeronautice

23

MRO Aviație civilă

24

Sisteme pentru apărare

25

Calitatea, avantaj competitiv

27

Angajații noștri

33

Aspecte sociale și de personal, date despre angajaţi

33

Relații de muncă și dialog social

34

Formare, instruire, dezvoltare profesională

36

Sănătate și siguranță în muncă, condiții de muncă

37

Principii și Valori, drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită

38

Activele corPOrale

39

Despre acționarii AEROSTAR, PRINCIPALII ACȚIONARI

41

Relația cu acționarii și cu piața de capital

42

Relația cu compania mamă

43

Părți afiliate

44

CONDUCEREA AEROSTAR

45

Consiliul de administrație

45

Conducerea afacerilor și structura de organizare

46

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

48

Procesul de raportare nefinanciară- Declarația nefinanciară

56

Managementul riscului și oportunităților

60

Tendința principalelor riscuri și incertitudini pentru următoarea perioadă

69

Rezumatul situației financiare pentru anul 2020

70

NE PREGĂTIM PENTRU RELANSAREA ECONOMICĂ!

71

Anexa- Tabel de conformare la Codul de guvernanță corporativă al BVB

72

SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31.12.2020

Raportul Auditorului Independent

Declarația conducerii

Propunerea de distribuire a profitului realizat în anul 2020

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE LA 31.12.2020

Introducere

Prezentul Raport anual la 31.12.2020 al societăţii AEROSTAR S.A. Bacău este întocmit în conformitate cu Legea 24/2017 şi Regulamentul nr. 5/2018 al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață.

Raportul Administratorilor la 31.12.2020 este însoțit de Situațiile financiare individuale ale AEROSTAR S.A., având scopul de a informa investitorii cu privire la modificările în poziţia şi performanţa societăţii pentru anul 2020, precum şi cu privire la evoluţiile previzibile și predictibile de pe piaţa industriei de aviaţie şi apărare.

Raportul cuprinde de asemenea Declarația cu privire la aspectele de raportare non-financiară.

Declarația "Aplici sau Explici", de conformare la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este atașată ca anexă la Raportul Administratorilor.

AEROSTAR întocmeşte situaţiile financiare individuale în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară IFRS.

Conform clasificǎrii activitǎţilor din economia naţionalǎ, obiectul principal de activitate al AEROSTAR este fabricarea de aeronave şi nave spaţiale- cod CAEN 3030.

Conformarea cu cerințele de raportare non-financiară

Cerințele de raportare non-financiară

Secțiunea din Raportul anual 2020

Pag

Declarația non-financiară

Guvernanța corporativă/

Procesul de raportare non-financiară

56

Modelul de afaceri, Contextul organizației şi părțile interesate

Modelul de afaceri, Contextul organizației și părțile interesate

14

Politica privind aspectele de calitate şi mediu

Calitatea, avantaj competitiv

27

Îmbunătățirea performanței de mediu

Calitatea, avantaj competitiv

Am continuat investițiile!

Guvernanța corporativă

27

16

48

Îmbunătățirea performanței în domeniul prevenirii poluării

Calitatea, avantaj competitiv

Guvernanța corporativă

27

48

Atenuarea schimbărilor climatice

Calitatea, avantaj competitiv

Guvernanța corporativă

27

48

Utilizarea durabilă a resurselor

Calitatea, avantaj competitiv

Guvernanța corporativă

27

48

Principiile şi valorile AEROSTAR

Codul de etică şi conduită in afaceri

Principii şi Valori, Conduită

Guvernanța corporativă

38

48

Dezvoltare durabilă

Guvernanța corporativă

48

Aspecte sociale şi de personal

Angajații noştri

Guvernanța corporativă

33

48

Promovarea diversității

Angajații noştri

Guvernanța corporativă

33/48

Drepturile omului şi lupta împ corupției şi a spălării de bani

Angajații noştri

Guvernanța corporativă

33/48

Guvernanța corporativă

Guvernanța corporativă

48

Managementul riscului şi al oportunităților

Guvernanța corporativă/ Managementul riscului şi al oportunităților

48/60

Procesul de raportare nefinanciară este descris la secțiunea cu acelaşi nume, pag 56. Datele de contact in legatură cu procesul de raportare nefinanciară sunt aceleaşi ca pentru raportările curente şi periodice ale companiei.

MESAJUL PREȘEDINTELUI- DIRECTOR GENERAL

2020, un an de inflexiune

Rezultatele anului 2020 evidențiază că AEROSTAR este o companie robustă, cu un grad ridicat de reziliență, care a făcut față provocărilor crizei generate de pandemia de Covid-19.

Bugetul activităţii generale pentru anul 2020 a fost fundamentat pe premisele economice cunoscute în luna noiembrie 2019, când nu existau indicii despre pandemie.

În anul 2020, Aerostar a realizat un profit brut de 42,0 milioane lei la un volum de vânzări în sumă de 294,8 milioane lei.

Ne-am concentrat să identificăm soluţii pentru a depăşi cu pierderi minime criza din sectorul industriei prelucrătoare. Am optat pentru continuarea activităţii, protejarea capacităţii de producţie și a forței de muncă, menţinerea calificărilor şi autorizărilor deţinute.

În acest scop au fost folosite resursele proprii ale societăţii, ca şi soluţiile de sprijin furnizate de Guvernul României.

Am acționat pentru conservarea resurselor şi a capabilităților companiei în vederea valorificării în perioada de relansare economică.

În anul 2020, a avut loc o diminuare semnificativă a cifrei de afaceri realizate de Aerostar în domeniul fabricaţiei de piese, subansamble şi echipamente pentru marile programe globale de avioane comerciale, dar şi în domeniul serviciilor MRO, care se datorează scăderii accentuate a cererii pe piață în urma pandemiei de Covid-19.

Compania a păstrat neafectate toate capabilităţile de producţie, calificările şi autorizările, cât şi toate certificările şi autorizările existente ale sistemelor de calitate, mediu, producţie, etc., şi a menţinut personalul şi calificările acestuia în toate domeniile pentru a putea fructifica perioada de relansare economică ce va urma după atenuarea crizei economice.

Grigore FILIP

Preşedinte-Director General

Despre AEROSTAR S.A.

AEROSTAR S.A. este o firmă românească de vârf din industria de aviație și apărare, înființată în anul 1953, la Bacău, România. AEROSTAR are ca fondator statul român și face parte din industria naţională de apărare în conformitate cu legea 232/2016.

Ca întreprindere foarte mare, Aerostar raportează în categoria mari contribuabili, având codul unic de identificare 950531. Listată la Bursa de Valori din București din anul 1998, acțiunile companiei au simbolul bursier ARS.

Societatea are denumirea actuală din anul 1991 când a avut loc înmatricularea la Registrul Comerțului din Bacău cu nr J04/1137/1991.

Cu sediul social în str. Condorilor nr 9, Bacău, România, Aerostar deține un sediu secundar fără personalitate juridică- punct de lucru, în Iași, str. Aeroportului nr 25B, în zona Aeroportului Internațional Iași, sediu care a fost înregistrat în anul 2018.

Domeniul principal de activitate al AEROSTAR este producţia. Obiectul principal de activitate al societăţii este “Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale” - cod CAEN 3030.

Cu peste 67 de ani de experiență în domeniul industriei de aviație și al apărării, un număr de peste 1800 de angajați și facilități care se întind pe o suprafață de peste 47 hectare, cu capabilități industriale moderne, Aerostar este dedicată misiunii sale cu trei piloni principali de afaceri și de dezvoltare:

Fabricaţia de produse de aviaţie;

Mentenanţă avioane comerciale;

Sisteme pentru apărare- aero, terestre şi navale.

Codul de identificare unic al companiei la nivel european (EUID) este ROONRC.J04/1137/1991, iar codul de identificare ca entitate juridică (LEI) este 315700G9KRN3B7XDBB73. Pagina de internet a societății este www.aerostar.ro.

uN AN în cifre

Criza economică generată de pandemia de Covid-19 în anul 2020 a avut un impact puternic asupra industriei de aviație și a lanțurilor de furnizare globale din acest sector.

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Capital social

mii lei

48.729

48.729

48.729

Cifra de afaceri

mii lei

294.839

399.210

353.413

Vânzări la export

mii lei

200.341

314.399

267.382

68%

79%

76%

Numărul efectiv de personal

nr.

1.807

1.958

1.969

Profit brut (înainte de impozitare)

mii lei

42.059

75.106

87.420

Profit net

mii lei

38.443

65.979

79.921

Cash - flow

mii lei

202.660

207.362

167.545

Lichiditate generală

-

14,89

8,24

9,71

Cheltuieli pentru investiții

(finanțate integral din surse proprii)

mii lei

46.586

35.285

28.798

Indicatori economico-financiari

2020

2019

Indicatorul lichidității curente

14,89

8,24

Indicatorul gradului de îndatorare

0

0

Viteza de rotaţie a debitelor - clienţi

52

51

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

1,55

2,38

Rata solvabilității generale

23,24

11,96

Rata rentabilității financiare

0,10

0,18

Rata profitului net

13,04%

16,53%

Trezoreria netă

29.133 mii lei

43.462 mii lei

Contextul monetar

2020

2019

2018

Curs mediu de schimb EURO/12 luni

lei/euro

4,8371

4,7447

4,6534

Curs mediu de schimb USD/12 luni

lei/USD

4,2440

4,2372

3,9411

Curs mediu de schimb GBP/12 luni

lei/GBP

5,4423

5,4096

5,2600

Inflația

%

2,06

4,04

3,27

Evoluția vânzărilor pe principalele linii de afaceri în 2020 comparativ cu 2019

an 2020

an 2019

fabricație produse de aviatie

43,04%

52,47%

MRO aviația civilă

24,17%

26,21%

sisteme pentru apărare

28,61%

18,30%

alte produse și servicii

4,18%

3,02%

Picture 15

Acțiunea “AEROSTAR” (ARS)

Acțiunile societății Aerostar S.A. Bacău sunt tranzacționate din anul 1998 pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,32 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 152.277.450 acțiuni nominative, ordinare, de valoare egală, integral plătite, emise în formă dematerializată şi evidențiate prin înscriere în Registrul Acționarilor. Acesta este gestionat de către Depozitarul Central S.A. Bucureşti.

Emitentul Aerostar S.A. Bacău este înregistrat cu următoarele date:

Cod Unic de Înregistrare 950531, cod ISIN ROAEROACNOR5, simbol bursier ARS, acțiunile emise fiind toate în categoria Standard.

Principalii acționari sunt IAROM S.A. București cu o deținere de 71,373% şi SIF MOLDOVA S.A.Bacău cu o deținere de 15,0514% din acțiunile societății.

Structura acționariatului însumează la finele anului 2020 un număr total de 6533 de acționari - persoane fizice și juridice, majoritatea aflându-se sub pragul de semnificație în sensul reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Bursa de Valori București.

Politica de dividend este decisă la nivel de adunare generală a acționarilor anual în funcție de rezultatul financiar al anului precedent şi de nevoile de investiții, în acord cu programul de dezvoltare a societății.

Valoarea dividendului brut pe acțiune pe ultimii trei ani este prezentată mai jos:

Picture 16

Evoluția acțiunilor Aerostar

Picture 17

2020

2019

2018

Indicator MBR

(market to book ratio)

(capitalizare bursieră / capitaluri proprii).

1,7

2,2

2.3

Acțiunile Aerostar în cifre

2020

2019

2018

Număr acțiuni

152.277.450

152.277.450

152.277.450

Valoare nominală pe acțiune (lei)

0,32

0,32

0,32

Preț la sfr. anului (lei)

4,28

5,35

4,85

Capitalizare bursieră (lei)

651.747.486

814.684.358

738.545.633

Preț maxim (lei)

5,70

5,35

5,36

Preț minim (lei)

3,00

4,78

4,65

Rezultat pe acțiune (lei)

0,252

0,433

0,525

Număr acțiuni

152.277.450

152.277.450

152.277.450

Evoluția lunară a prețului de referință al acțiunilor Aerostar în perioada ianuarie-decembrie 2020 (lei/acțiune):

Picture 19

Cea mai mare descreştere a prețului acțiunilor ARS a fost înregistrată în luna martie 2020 (-28,69%).

În cursul anului 2020 nu a existat nici un program de achiziționare a acțiunilor proprii. De asemenea, Aerostar nu a emis obligațiuni şi nici alte titluri similare și nu au fost înregistrate subscripții de noi acțiuni şi nici certificate de participare, obligațiuni convertibile, opțiuni sau drepturi similare.

EVENIMENTELE ANULUI 2020

La data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemia privind noul coronavirus Covid-19 iar pe teritoriul României a fost instituită starea de urgență începând cu data de 16 martie 2020. Din data de 15 mai 2020 a fost instituită starea de alertă, care a continuat pe parcursul întregului an 2020.

La data de 16 martie 2020 s-a încheiat negocierea clauzelor din contractul colectiv de muncă la nivelul societății cu referire la beneficiile salariaților. Impactul estimat al creşterilor salariale pe costurile anului 2020 depăşea suma de 8 milioane lei.

La data de 21 aprilie 2020 s-au desfăşurat Adunarea Generală Extraordinară şi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

-Acţionarii Aerostar au aprobat dizolvarea societății ATF S.A., unde Aerostar avea o deținere de 45,75% din capitalul social.

-De asemenea, cu privire la dividendul pentru anul 2019, acţionarii Aerostar au aprobat un dividend brut pe acțiune de 0,13 lei, corespunzător unei acţiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei și data de 23 iunie 2020 ca data plății.

La data de 5 iunie 2020 s-a făcut actualizarea previzionărilor asupra rezultatelor Aerostar pentru anul 2020 ca urmare a impactului pandemiei asupra industriei de aviație și s-a indicat scăderea estimată a vânzărilor din anul 2020 cu aproximativ 100 milioane lei, până la o valoare de 278 milioane lei.

-Estimările actualizate transmise la BVB și postate pe pagina de internet www.aerostar.ro au specificat o diminuare semnificativă a cifrei de afaceri în domeniul fabricației de piese, subansamble și echipamente pentru marile programe globale de avioane comerciale, dar și în domeniul serviciilor MRO.

La data de 9 iulie 2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR a hotărât înnoirea mandatului Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 11.07.2020 până la 10.07.2024.

La data de 7 august 2020 a avut loc semnarea protocolului de colaborare între Statul Major al Forțelor Aeriene și Aerostar S.A., desemnată ca Centrul de Mentenanță unic pentru aeronavele F-16.

La data de 13 august 2020 s-a desfăşurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru numirea Comitetului de audit, numit pentru perioada cuprinsă între data de 13 august 2020 și 12 august 2022.

La data de 1 septembrie 2020 AEROSTAR a marcat începerea activității de mentenanță în noul hangar de la Iași. Momentul a marcat finalizarea investiției și sosirea primului avion pentru lucrări la această nouă locație.

-Noul hangar face parte din Baza de mentenanță a Aerostar autorizată conform reglementărilor aeronautice Part 145 ale Autorității Aeronautice Civile Române/ EASA și se pot realiza lucrări de întreținere de nivel industrial la trei aeronave mediu-curier tip B737 sau A320 în mod simultan.

În data de 16 decembrie 2020 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021. Acesta prevede realizarea unei cifre de afaceri de 310 milioane lei, venituri totale de 327,068 milioane lei, cheltuieli totale de 294,303 milioane lei și un rezultat brut de 32,765 milioane lei, respectiv un rezultat net de 27,523 milioane lei.

EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE RAPORTARE

AEROSTAR nu a identificat evenimente ulterioare datei de raportare care ar avea un impact asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

În data de 3 martie 2021 a fost primită la AEROSTAR notificarea privind intrarea în vigoare a modificării denumirii societății SIF Modova S.A. în EVERGENT INVESTMENTS S.A., înregistrată în Registrul ASF ca administrator de fonduri alternative, autorizat cu nr. PJR071AFIAA/040002.

-Notificarea de la Evergent Investments precizează că modificarea denumirii societății nu are drept efect crearea unei persoane juridice noi și păstrează toate drepturile și obligațiile asumate de Societate sub fosta denumire.

MODELUL DE AFACERI

Valoarea propusă de Aerostar pe piaţă este creată în afacerile de bază, în domeniul aviaţiei şi apărării, din producţie- industria prelucrătoare, cu un grad semnificativ de digitalizare în administrarea resurselor întreprinderii.

Conducerea a adoptat un model de afacere competitiv, integrat, prin sinergia celor trei linii de afaceri:

-Fabricaţia de produse de aviație

-Mentenanță avioane comerciale

-Sisteme pentru apărare, aviație, terestre şi navale.

Acest model este fundamentat pe abordarea procesual- sistemică şi pe gândirea bazată pe RISC, după cum este descris în ansamblul acestei raportări.

În anul 2020 nu au avut loc modificări semnificative ale modelului de afaceri adoptat.

Notele la Situațiile financiare descriu modul în care raportarea financiară reflectă modelul de afaceri adoptat de societate, conform standardelor IFRS.

Contextul organizației şi părţile interesate pentru AEROSTAR

Elementele gândirii de management pe bază de risc sunt fundamentate pe înţelegerea AEROSTAR ca organizaţie şi a contextului în care acţionează.

Picture 20

Aspectele externe şi interne relevante care au fost identificate sunt cele care pot afecta îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor strategice şi care pot afecta abilitatea AEROSTAR de a realiza rezultatele dorite ale sistemului său de management.

Impactul produs de pandemia Covid-19, ca şi schimbările fără precedent care au fost astfel generate, au impus o gestionare sistemică, preventivă şi proactivă în raport cu toate componentele şi funcțiile organizației.

Am continuat investițiile!

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții pe anul 2020 a fost de 46.586.405 lei.

La debutul crizei economice din sectorul aeronautic s-a optat pentru continuarea investițiilor deja începute deoarece renunțarea la comenzile lansate ar fi generat pierderea avansurilor acordate furnizorilor. Situația sintetică a cheltuielilor de investiții pe categorii de mijloace fixe are structura prezentată mai jos:

Picture 21

Ponderea investițiilor de dezvoltare reprezintă 91% iar investițiile de înlocuire reprezintă 9% din totalul cheltuielilor de investiții: